เกี่ยวกับเรา [About Us]

     
    แผนที่ความดี (GoodMap Online)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจหลักจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดังนั้น ทีมงานจึงมุ่งสร้างสรรค์ แผนที่ความดี เพื่อสนองแนวทางพระราชดำรัส ประกอบกับแนวคิดที่สอดคล้องกัน
ของศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี และ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม แผนที่ความดีฉบับนี้จึงได้เกิดขึ้น
เพื่อรวบรวม และประกาศถึง การตั้งใจปฏิบัติดี ของคนตัวเล็กๆ ผู้สร้างคุณงามความดีต่อสังคม และยังเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ในการมุ่งทำดีอีกด้วย..
 
 
พระราชดำรัส “…ใช้ความรู้คู่ความดี จะมีความเจริญและความก้าวหน้า…” (30 มี.ค.52)
  การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ และไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอ คอยเขาด้วย
เมื่อได้ลงมือลง แรงกระทำแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม ผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน
และยิ่งทำมากเข้า นานเข้า ยั่งยืนเข้า ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที คนที่ไม่เคยทำดี เพราะเขาไม่เคยเห็นผล
ก็จะได้เห็นและหันเข้ามาตามอย่าง หลักประกันสำคัญในการทำดีจึงอยู่ที่ว่า แต่ละคนต้องทำใจให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับสิ่งแวดล้อม
ที่เห็นอยู่ ทราบอยู่มากเกินไป จนเกิดความท้อถอย เมื่อใจมั่นคงแล้ว ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจ สร้างนิมิตและค่านิยมใหม่ขึ้นสำหรับตัวเอง
ตามที่พิจารณาเห็นดีด้วยเหตุผลอันถูกต้องเที่ยงตรงแล้ว แล้วมุ่งหน้า ปฏิบัติดำเนินไปให้เต็มกำลังจนบรรลุผลสำเร็จ
ในที่สุด ความดีความเจริญที่ปรารถนาก็จะเกิดทวีขึ้น และจะเอาชนะความเสื่อมทรามต่าง ๆ ได้ไม่นานเกินรอ...  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

 
  ในระบบการศึกษาควรทำ "แผนที่คนดี" โดยค้นคว้าหาคนที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในแผ่นดิน
ถ้าการศึกษาค้นคว้าหาคนที่ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบเหล่านี้ แล้วนำมาสื่อสารเรียนรู้ก็ดี จะขยายความดีให้เกิดขึ้นเต็มแผ่นดิน
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี )
  การไปสอนให้คนทำดีนั้นเป็นเรื่องยากมาก แต่เมื่อคิดให้ดี ความดีมีอยู่ทุกพื้นที่ทุกตารางเมตร แต่ไม่มีคนรู้
แล้วเราจะทำอย่างไร ฉะนั้นก็ทำแผนที่คนดีขึ้นมาสิ วัดทุกวัด ชุมชนทุกแห่ง ทำแผนที่คนดี
ที่สุดเราก็ไปเจอ ครู พระ ชาวบ้าน ข้าราชการ นักธุรกิจ แล้วเราจะรู้ว่ามีคนดีอยู่ในชุมชน เราศึกษาแต่คนทำชั่ว
แต่ความดีมีอยู่เยอะ กลับไม่ค่อยปรากฏทางสื่อ หากทุกคนมีแผนที่ความดีแล้ว ย่อมเกิดพลังมหาศาลในแผ่นดิน
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม )
หน้าแรก แจ้งเบาะแสความดี แผนที่ความดี ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา