Verified

"ครูชบ ยอดแก้ว" ปราชญ์ชาวบ้าน นักเศรษฐศาสตร์ชุมชน

Incident Report Description

ครูชบ ยอดแก้ว ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา ผู้ที่เดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความคิดเป็นต้นแบบของการจัดสวัสดิการชุมชน ผู้นำกลุ่มสัจจะวันละหนึ่งบาทเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน แห่งตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้สามารถขยายแนวคิดกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สู่ชุมชนทั่วประเทศ

ครูชบนั้น เกิดในครอบครัวชาวนายากจนของตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื่องจากครอบครัวมองการณ์ไกล แทนที่จะให้ทำนาตามรอยบรรพบุรุษกลับส่งเสริมให้เขาร่ำเรียนจนได้รับราชการครู เป็นครูประถมศึกษาสอน ร.ร. หลายแห่งใน จ.สงขลา กระทั่งมารับตำแหน่งครูใหญ่ที่ ร.ร.น้ำขาว เมื่อปี 2521 ได้เริ่มโครงการพัฒนาต่างๆ 8 โครงการ หนึ่งในนั้นที่โดดเด่นคือ โครงการสหกรณ์และ ออมทรัพย์ใน ร.ร.ซึ่งปรากฏว่าทั้งครูและนักเรียนต่างมีเงินออม ครูสามารถกู้เงินจากกองทุนและเสีย ดอกเบี้ยน้อย สามารถแก้ปัญหาของครูได้ ที่สำคัญครูและเด็กได้รับสวัสดิการที่ดี เมื่อเรียนจบยังมีเงิน ก้อนนำไปตั้งตัวได้

ขณะที่ก่อนหน้านั้นชาวบ้านที่นั้นเคยรวมกันตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของกรมพัฒนาชุมชนแต่ก็เจอปัญหา ครูชบ จึงได้คิดค้นวิธีการช่วยเหลือชาวบ้านจนสามารถตั้งเป็นกลุ่มสะสมทรัพย์ที่เป็นการออมทรัพย์แบบพัฒนา ครบวงจรชีวิต ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของการออมทรัพย์ประเภทนี้ ซึ่งใครเป็นสมาชิกก็ได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้า แต่เน้นการออมเป็นหลัก โดยสมาชิกจะต้องออมกับกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง จากนั้นนำเงินออมที่ได้ไปให้สมาชิก กู้สิ้นปีนำผลกำไรมาแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกัน ครึ่งหนึ่งปันผลให้สมาชิก อีกครึ่งหนึ่งนำมาเป็นกองทุนสวัสดิการ ช่วยเหลือสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย

ครูชบสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ชุมชนจนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ ผู้มี ความคิดนี้ไปตั้งกลุ่มสะสมทรัพย์จนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาส

โครงการสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2547 และดำเนินการจริงจังตั้งแต่ต้นปี 2548 โดยมีกลไกปฎิบัติการและขับเคลื่อนจาก มูลนิธิครูชบ ยอดแก้ว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภาคใต้(ศรช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยการประสานงานของสวรส.ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ และ UNDP ทำหน้าที่เป็นกลไกให้ความรู้แก่ประชาชน ติดตาม ประเมิน และสนับสนุนการดำเนินการตามลำดับ

การออมทรัพย์เพียงวันละ 1 บาท เพื่อสวัสดิการชุมชน นับเป็นรูปแบบของการออมทรัพย์ที่เป็น"นวัตกรรม"ใหม่ของสมาชิกในชุมชน ที่สามารถใช้เงินเป็นเครื่องมือในการรวมทุนชุมชน และบูรณาการอย่างเป็นระบบ สู่มิติใหม่ของการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยสมาชิกในชุมชน ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมใจกัน "ออมเพื่อให้" แล้วจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น เมื่อสมาชิกในชุมชนเดือดร้อน หรือมีเหตุอันพึงได้รับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาด้านเกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษา พัฒนาอาชีพ รวมถึงด้านสุขภาพอนามัย ก็สามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกได้ทันที นับว่าเป็นการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ทำให้เกิดความ"เอื้ออาทร"ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกิดมิติของ "การให้อย่างมีคุณค่าและการยอมรับอย่างมีศักดิ์ศรี"

ฐานคิดสำคัญที่สุดของกิจกรรมสัจจะวันละ 1 บาท คือการตั้งตนอยู่ในศาสนธรรมที่ชื่อว่า"สัจจะ" ซึ่งเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ทุกคนควรมี ควรสร้างให้เกิดขึ้นในตนเอง เป็นคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานให้พสกนิกรของพระองค์ได้เรียนรู้ ได้ตระหนักและได้ประพฤติปฎิบัติตาม เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2525 ณ ท้องสนามหลวง ในพระราชพฺิิธีบวงสรวง สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าโดยทรงอธิบายให้เห็นชัดเจน ซึ่งมีอยู่ 4 ประการ

"คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด คือการรู้จักสละความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง"
Credibility: UP  DOWN  6
ADDITIONAL REPORTS AND DISCUSSION   (Add)

Stewartson (Jan 20 2017)

wh0cd507278 lipitor tretinoin cream .05 citalopram 200 mg viagra buy celexa cheap finasteride 5mg sildalis

Credibility:  UP  DOWN 
0

Images

Incident Report(s)

TITLE LOCATION DATE
ปรีดา เทียนส่งรัศมี ผู้พิทักษ์นกเงือกแห่งเขาบูโดอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาสJul 27 2010
"ครูชบ ยอดแก้ว" ปราชญ์ชาวบ้าน นักเศรษฐศาสตร์ชุมชนต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลาAug 4 2010
พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา วีรบุรุษของแผ่นดินอ.บันนังสตา จ.ยะลาAug 5 2010
พ.ญ.เสาด๊ะ ยุทธสมภพ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม แพทย์ดีเด่น 2551โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาAug 16 2010

Leave a Comment

Name:
E-Mail:
Comments:
Security Code:
Captcha
หน้าแรก แจ้งเบาะแสความดี แผนที่ความดี ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา